Volejte: 777 745 029

Správa nemovitostí

Nabídka služeb

1 - Zajištění podkladů pro uzavření smluvních vztahů s jednotlivými dodavateli energií a služeb:

 • na dodávku studené vody;
 • na dodávku tepla a teplé užitkové vody, včetně stanovení výše zálohy na objekt;
 • na dodávku elektrické energie do společných prostor;
 • na soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO), včetně zajištění technických podmínek a softwaru pro předávání dat a zajištění výkonu této smlouvy, zajištění výkonu práv z těchto smluv.

2 - Administrativní činnost:

Vedení evidence o objektech a bytech (pasportizace):

 • identifikace umístění v obci;
 • kategorie;
 • plochy jednotlivých místností;
 • evidence bytových měřidel;
 • evidence zařizovacích předmětů;
 • osoby a jiné jednotky pro vyúčtování služeb.

Vedení evidence o vlastnících (nájemnících):

 • jméno a příjmení vlastníka;
 • evidence osob společně užívajících bytovou jednotku;
 • adresa, případně adresa pro poštovní styk;
 • platnost nájemní smlouvy od - do;
 • jiné doplňující údaje.

Stanovení výše předpisu jednotlivých položek měsíční úhrady:

 • příspěvek na správu , příspěvek do fondu oprav, nájemné apod;
 • zálohy na jednotlivé služby spojené s užíváním bytů a nebytů;
 • změny předpisu plateb za služby v souvislosti s průběžnými změnami vyplývajícími z užívání bytu;
 • změny předpisu plateb za služby v souvislosti se změnou prováděcích předpisů, cen služeb apod.

Vedení evidence předpisů a plateb vlastníků:

 • měsíční předpisy;
 • došlé platby.

Zpracování ročního vyúčtování služeb dle platných prováděcích předpisů:

 • rozpočítání jednotlivých nákladů na bytové jednotky;
 • vyúčtování proti uhrazeným zálohám.

Vedení protokolů o předání bytu:

 • vystavení nájemní smlouvy dle pokynů majitele bytu;
 • vyhotovení výpovědi nájemci dle pokynů majitele v souladu s platnými zákony;
 • vystavení evidenčního listu k bytové jednotce, aj.

Vyjadřování se k záměrům vlastníků:

 • ke stavebním úpravám pro stavební povolení;
 • ohlášení stavby;
 • předkládání záměrů ke schválení.

Pojištění objektů a pojistné plnění:

 • zajištění podkladů pro uzavření pojistné smlouvy na objekt;
 • zajištění nabídky od více pojistitelů a jejich vyhodnocení;
 • zastupovaní v případě likvidace pojistných událostí.

Vymáhání pohledávek za neuhrazené platby (nájmy) a zálohy na služby spojené s užíváním bytů:

 • formou písemných upomínek na doručenku (I,II);
 • zajištění podkladů pro soudní vymáhání;
 • zajištění právního zástupce pro soudní jednání.

3 - Zajištění technických činností v souladu s ČSN a EN - ČSN:

 • revize elektrických zařízení;
 • revize plynových zařízení;
 • revize hromosvodů;
 • revize RHP, případně rozvodů požární vody;
 • prohlídky požární ochrany;
 • evidence, servis, ověřování a odečty bytových vodoměrů;
 • vedení technické dokumentace a plánu revizí;
 • odstraňování zjištěných závad dle příslušných vyjádření revizních zpráv v termínech uvedených v revizní zprávě;
 • deratizace, dezinfekce a dezinsekce objektu.

Technické prohlídky společných částí domu:

 • stav rozvodů ÚT, TUV, SV, PV;
 • kontrola stavebních částí;
 • střechy, střešní konstrukce a ostatních konstrukčních prvků;
 • vypracování protokolu o technické prohlídce;
 • zpracování návrhu opatření na základě vyhodnocení protokolu o technické prohlídce;
 • nepřetržitá havarijní služba (voda, plyn, elektrická energie);
 • zajišťování běžných oprav a běžné údržby pouze na základě písemné objednávky;      
 • zajišťování havarijních oprav v bytech;
 • zajištění poptávkového řízení na dodavatele;
 • technická a poradenská činnost při uzavírání smluv o dílo;
 • technická a poradenská činnost při jednání s jednotlivými dodavateli;
 • technická a poradenská činnost při řešení případných reklamačních řízeních.

4 - Účetnictví:

 • vedení komplexního podvojného účetnictví dle platného zákona;
 • vedení evidence nákladů a příjmů;
 • příprava podkladů pro podvojné účetnictví;
 • zpracování podkladů pro podvojné účetnictví;
 • zpracování účetní závěrky;
 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnické osoby a výsledek hospodaření;
 • zpracování a provedení výpočtu přiznání k dani z nemovitosti;
 • informování vlastníka domu o termínech splatnosti jednotlivých daní.

5 - Ostatní činnosti:

 • Konzultace a poradenství ve všech činnostech souvisejících se správou a provozem nemovitosti.
 • Poskytnutí zasedací místnosti pro případná jednání.
 • Právní služby - zastupování u soudu, žaloby, převody bytů do osobního vlastnictví, zakládání SVJ a družstev, exekuce atd.
 • Pojišťovací služby - výběr nejvýhodnějšího pojištění.
 • Projekční činnost.
 • Zpracování žádostí o dotační tituly.
 • Organizování výběrových řízení.
 • Energetické audity a energetické poradenství.
 • Inženýrská, poradenská a koordinační činnost ve výstavbě.
 • Úvěry, půjčky a hypotéky.
 • Výpočetní technika - prodej, údržba, servis.
 • Tepelná technika, obnovitelné zdroje.
 • Zabezpečení objektů a bytů - mechanické i elektronické.
 • Účetní a daňové poradenství, výkazy, hlášení, audity.

Ceník za správu domu dle požadovaných služeb:

Popis služby Cena vč. DPH Kód služby
Kompletní správa nemovitosti  159,- Kč/b.j. 1, 2, 3, 4
Ekonom. správa (účetnictví, předpis)  135,- Kč/b.j. 1, 2, 4
Správa nemovitosti bez vedení účetnictví  124,- Kč/b.j. 1, 2, 3
Vedení podvojného účetnictví  120,- Kč/b.j. 4
Technická správa  110,- Kč/b.j. 3
Ostatní činnosti dle rozsahu 5
Zpracování mezd  200,- Kč/osoba  
Zastupování při kontrolách  460,- Kč/hod  
Neinkasní úhrada předpisu  15,- Kč/b.j.  

 

Ostatní činnosti - cena stanovena individuálně dle rozsahu viz. Ostatní činnosti

Druh služby Cena bez DPH
           
Příkazní smlouvy (různý rozsah) cena dohodou

 

 

 

Dispečink a služba domy on-line

 • Dispečink slouží pro hlášení havárií mimo pracovní dobu, o sobotách a nedělích:
  Kotelna „S"J. A. Komenského 399, 435 13 Meziboří
  Telefon 476 748 179; mobil 777 745 032
 • domy on-line umožňují zvoleným zástupcům SVJ,BD,SOOD možnost náhledu do účtových listů ( dlužníci) http://www.domy-on-line.cz/;
 • stav ve vytápění - přístup na jednotlivé domy v Meziboří;
 • tiskopisy pro změny záloh;
 • tiskopisy hlášení změny počtu osob v bytě apod.

 

Kontakty ve věcech správy bytů:

  Pracovní pozice:   Jméno: Mobil: E-mail:
Technik provozu domů Iveta Bruschová   774 446 962

iveta.bruschova@dotermservis.cz   

     
Správa nemovitostí Ing. Andrea Nosková

777 745 022

andrea.noskova@dotermservis.cz

   

 Další informace

 • V současnosti nemáme žádné další aktuální informace.
 •