Volejte: 777 745 029

Výroba a rozvod tepla

1. Popis TH Meziboří

Město Meziboří se rozkládá na jižním úpatí Krušných hor ve výšce 510 - 550 m.n.m. a má cca 5.000 obyvatel. Do většiny objektů je dodáváno teplo z TH Meziboří, výjimku tvoří zejména rodinné domy. Systém TH Meziboří je v zásadě rozdělen na dva samostatné celky.

Jednu část tvoří horkovodní kotelna „S" (ul. J. A. Komenského, čp. 399) umístěná v severovýchodní části města, ze které je do města vyveden horkovodní systém napojený na výměníkové stanice (dále VS). Z VS je následně teplo a teplá voda rozváděna čtyřtrubkovým systémem do jednotlivých objektů.

Druhou část tvoří tzv. Decentralizace, domovní nízkotlaké plynové kotelny, které jsou umístěny ve střední části města. Tyto kotelny jsou buď přístavbou, vestavbou nebo nástavbou jednotlivých objektů.

Dispečink je umístěn ve velíně kotelny „S" a jsou do něj přenášena data z obou systémů vytápění.

 

2. Popis stávajícího stavu

Decentralizace je název pro část TH Meziboří. Původně se jednalo o zrušení 2 uhelných kotelen, 1 kotelny na lehký topný olej (dále LTO) a jejich nahrazení novými domovními plynovými kotelnami. Celý název akce byl - Decentralizace uhelných kotelen v Meziboří. Nyní se pro tuto oblast TH používá jen zkrácený pracovní název - Decentralizace. Tato investiční akce byla realizována v letech 1994 - 1995. V roce 2017 byla provedena kompletní rekonstrukce.

V současnosti se jedná o 14 domovních plynových kotelen, které zajišťují dodávky tepla pro vytápění (dále ÚT) a teplé vody (dále TUV) do obytných objektů a objektů různých služeb ve střední části města.

 

Popis kotelen Decentralizace

- automatické, autonomní, nízkotlaké, teplovodní, občasný dozor, palivo zemní plyn (dále ZP), kotle - stacionární a závěsné, výrobce Viessmann.

Teplotní spád systémů ÚT je dle původní PD - 92,5/67,5 0C.

Technologické schéma kotelny K1

Technologické schéma kotelny K15

 

Kotelna „S"

- zbylá část města Meziboří (cca 2/3) je zásobována ze středotlaké, horkovodní kotelny „S", ul. J. A. Komenského, čp. 399, palivo ZP a těžký topný olej (dále TTO), na proplachy hořáků je využíván LTO. Kotelna odebírá teplo i z KGJ. 

Objekty jsou zásobovány ÚT a TUV ze sekundárních čtyřtrubkových rozvodů z jednotlivých VS. V kotelně jsou instalovány 4 horkovodní kotle, 3 x Viessmann (r. 2006), 1 x LOOS (r. 2008), instalovaný celkový výkon kotelny 13,2 MW, hořáky - 3 x Weishaupt (2 x ZP, 1 x TTO), 1 x Saacke (kombinovaný ZP + TTO).

Původně byla provozována i horkovodní kotelna „13" v jihozápadní části města, ul. Okružní, čp. 346, která byla v roce 2008 zrušena. Horkovodní rozvody z této kotelny byly propojeny s rozvody z kotelny „S". Areál bývalé kotelny byl zrekonstruován a v současnosti ho využívají Technické služby Meziboří.

Seznam VS:

 1. K 13 VS 1, ul. Okružní, čp. 4, Meziboří;

 2. K 13 VS 2, ul. Okružní, čp. 5, Meziboří;

 3. K 13 VS 3, ul. Okružní, čp. 5, Meziboří;

 4. K 13 VS 4, ul. Okružní, čp. 6, Meziboří;

 5. K S VS 1, ul. J. A. Komenského, čp. 399, Meziboří;

 6. K S VS 2, ul. J. A. Komenského, čp. 399, Meziboří;

 7. K S VS 3, ul. P. Holého, čp. 267, Meziboří;

 8. K S VS 4, ul. Husova, čp. 398, Meziboří;

 9. K S VS 5, ul. Okružní, čp. 7, Meziboří;

 10. K S VS 6, ul. Hornická, čp. 8, Meziboří;

 11. K S VS 20, ul. Okružní, čp. 117, Meziboří;

 12. K S VS ZŠ, ul. J. A. Komenského, čp. 340, Meziboří;

 13. K S VS TS, ul. Markův kopec, čp. 402, Meziboří;

 14. K S VS SFK, ul. Markův kopec, čp. 401, Meziboří;

 15. K S VS Okál, ul. Markův kopec, čp. 393, Meziboří.

Technologické schéma VS.

 

3. Cena tepelné energie

Rok Kč/GJ bez DPH DPH (%) DPH (Kč)

Kč/GJ s DPH   

2014 511,45 15% 76,72 588,17
2015 511,45 15% 76,72 588,17
2016 493,28 15% 73,99 567,27
2017 493,28 15% 73,99 567,27
2018 476,89 15% 71,53 548,42
2019 497,90 15% 74,68 572,58
2020 484,19 10% 48,42  532,61
2021 519,30 10% 51,93 571,23
2022 1600,0 10% 160,0 1760,0
2023  1145,60 10%
114,56
1260,16

 

4. Dispečink

Dispečink a hlášení havárií:

Kotelna „S"
ul. J. A. Komenského, č.p. 399
435 13 Meziboří

Havarijní služba: 476 748 179

 

5. Nabídka provozu a správy TH

Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem jsme schopni zajistit správu, provoz a údržbu dalších TH, domovních plynových kotelen, VS atd.

 

6. Investice a snížení emisí od roku 1991

V roce 1991 byla zahájena celková rekonstrukce TH Meziboří. Provozovatelem TH byl Podnik bytového hospodářství Meziboří s.p. Na území města se plánovaná rekonstrukce týkala celkem pěti zdrojů tepla v této skladbě:

 • nízkotlaká teplovodní kotelna – palivo uhlí ořech II;
 • nízkotlaká parní kotelna – palivo uhlí ořech II;
 • středotlaká horkovodní kotelna – palivo těžký topný olej (dále TTO);
 • středotlaká parní kotelna – palivo TTO;
 • nízkotlaká teplovodní kotelna – palivo lehký topný olej (dále LTO).

Uhelné nízkotlaké kotelny byly v roce 1995 zrušeny a nahrazeny domovními autonomními plynovými kotelnami, tzv. Decentralizace uhelných kotelen.

V roce 2008 byla jedna středotlaká kotelna zrušena a horkovodní systémy byly propojeny a sloučeny do jednoho. Na zbylé kotelně „S“ byly vyměněny všechny čtyři kotle a zvýšen celkový instalovaný výkon na 13,2 MWt. V současné době je na primární horkovodní systém této kotelny napojeno 15 výměníkových stanic. Sekundární systémy jsou realizovány jako čtyřtrubkové bezkanálové rozvody tepla a teplé vody. Palivem na kotelně „S“ je primárně zemní plyn (dále ZP) a TTO, který je však využíván pouze ve špičkách v zimním období.

Rekonstrukce TH měla zásadní dopad jak do spotřeby paliv (zvýšení účinností zdrojů a snížení tepelných ztrát v rozvodech), tak do velmi významného snížení emisí. Emise TZL a SO2 byly sníženy na 0,05%! Emise NOx, CO a TOC byly sníženy řádově na jednotky procent. Zmíněného efektu bylo dosaženo především zrušením nízkotlakých uhelných kotelen a kotelny na LTO včetně rozvodů, výrazným snížením spotřeby TTO a přechodem na spalování ZP na všech zdrojích tepla.

V roce 2017 byla provedena kompletní rekonstrukce stávajících domovních plynových kotelen – Decentralizace (kotelny byly dožité a již neplnily požadavky zákona o ochraně ovzduší). Projektová dokumentace navazovala na zpracovanou studii proveditelnosti, kde byla jako optimální doporučena varianta se spalováním ZP s využitím kondenzační techniky.

 

Porovnání emisí v TH Meziboří 1991 - 2014

Emise znečišťujících látek (tuna/rok)
rok TZL SO2 NOx CO TOC
1991 95,000 315,700 57,500 6,800 4,000
2014 0,051 0,160 2,108 0,427 0,154
rozdíl 94,949 315,540 55,392 6,373 3,846
snížení na 0,05% 0,05% 3,67% 6,28% 3,85%